Зареждане ...

Сертификаты

 

Палата строителей в Болгарии

Свидетельство о членстве в Палате строителей в Болгарии

 
 

Свидетельство I - TV 014204 от ЦПРС

Свидетельство № I - TV 014204, выданное  Центральным профессиональным реестром строителя, при Палате строителей в Болгарии в уверение того, что общество зарегистрировано в Центральном профессиональном реестре строителя за выполнение строительства в следующем охвате:

•   первая группа - высотное строительство, прилегающая к нему инфраструктура, электронные коммуникационные сети и сооружения; 
•   строительство от первой до пятой категории
 

Свидетельство II - TV 003917 от ЦПРС

Свидетельство № II - TV 003917, выданное  Центральным профессиональным реестром строителя, при Палате строителей в Болгарии в уверение того, что общество зарегистрировано в Центральном профессиональном реестре строителя за выполнение строительства в следующем охвате:

•   вторая группа - строительство транспортной инфраструктуры; 
 

Свидетельство III - TV 004550 от ЦПРС

Свидетельство № III - TV 004550, выданное  Центральным профессиональным реестром строителя, при Палате строителей в Болгарии в уверение того, что общество зарегистрировано в Центральном профессиональном реестре строителя за выполнение строительства в следующем охвате:

•  третья группа - строительство энергетической инфраструктуры;

 

Свидетельство IV - TV 006939 от ЦПРС

Свидетельство № IV - TV 006939, выданное  Центральным профессиональным реестром строителя, при Палате строителей в Болгарии в уверение того, что общество зарегистрировано в Центральном профессиональном реестре строителя за выполнение строительства в следующем охвате:

•  четвертая группа - строительство коммунальной инфраструктуры, гидротехническое строительство и защита окружающей среды;

 
 

Свидетельство V - TV 009974 от ЦПРС

Свидетельство № V - TV 009974, выданное  Центральным профессиональным реестром строителя, при Палате строителей в Болгарии в уверение того, что общество зарегистрировано в Центральном профессиональном реестре строителя за выполнение строительства в следующем охвате:

•   пятая группа – выполнение отдельных видов СМР, согласно КВЭД – 2008, сектор „Строительство“

 

Политика по качеството ISO 9001:2015

 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО:

ЧРЕЗ СТРИКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ПРОЦЕСИ ДА СЕ ПОСТИГА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ НА „УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Дружеството полага постоянни грижи и внимание при оценката и подбора на способни, опитни, добре развиващи се и отговарящи на критериите доставчици, способни да удовлетворяват изискванията на клиентите и нормативните актове, както и на добрата строителна практика. Външните процеси се управляват чрез прецизно установени критерии и стриктното им контролиране в последствие като гаранция за качествено изпълнение и постигане на заложените изисквания.

Ръководството на Дружеството осъзнава рисковете и възможностите в изпълнението на своите процеси, затова е въвело процесния подход основан на риска като механизъм за идентификация, оценяване и предприемане на адекватни действия за въздействие върху всеки риск и всяка възможност.

Дружеството системно провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за качествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Дружеството постоянно поддържа надлежна документация по осъществяване на дейностите, както и оказва необходимото съдействие на своите клиенти за пълноценен обмен на информация и новости относно спецификата на производствената си дейност.

За постигане на обявената Политика по качеството, „УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД си поставя следните основни цели ( задачи ) по качеството:

  • ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни;
  • прилагане на подходящи критерии при оценката и подбора на доставчици с цел постоянно намаляване на негодните материали;
  • прилагане на подходящи критерии при управление на външни процеси възложени на подизпълнители за да се гарантират удовлетворяващи изискванията резултати;
  • стриктно спазване сроковете за предаване на обектите;
  • непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството, с оглед повишаване на нейната ефективност и постигане постоянно съответствие с променящите се изисквания на клиентите и нормативните актове.

Ръководството на УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД декларира своето участие и ангажимент по прилагането на настоящата политика в декларация от ръководството и заявява личния си принос по осъществяването ѝ. За спазването на настоящата политика лично ще извършвам контрол.