Зареждане ...

Sertificates

 

Bulgarian Construction Chamber

Certificate for membership in the Bulgarian Construction Chamber 

 

Certificate I – TV 014204 of the Central Register of Professional Builders

Certificate № I – TV 014204 issued by the Central Register of Professional Builders, with the Bulgarian Construction Chamber certifying that the company is registered with the Central Register of Professional Builders for implementation of constructions with the following scope of activity: 

First group – high-rise construction, the surrounding infrastructure, electronic communication networks and facilities;
Constructions from first to fifth category
 

Certificate II – TV 003917 of the Central Register of Professional Builders

Certificate № II – TV 003917 certifying that the company is registered with the Central Register of Professional Builders for implementation of constructions with the following scope of activity: 

Second group – constructions of the transport infrastructure;
 

Certificate III – TV 004550 of the Central Register of Professional Builders

Certificate № III – TV 004550 issued by the Central Register of Professional Builders, with the Bulgarian Construction Chamber certifying that the company is registered with the Central Register of Professional Builders for implementation of constructions with the following scope of activity: 

Third group – construction of energy infrastructure
 

Certificate IV – TV 006939 of the Central Register of Professional Builders

Certificate № IV – TV 006939 issued by the Central Register of Professional Builders, with the Bulgarian Construction Chamber certifying that the company is registered with the Central Register of Professional Builders for implementation of constructions with the following scope of activity: 

Forth group – constructions of the public utilities infrastructure, hydrotechnical construction and environment conservation.

 

Certificate V – TV 009974 of the Central Register of Professional Builders

Certificate № V – TV 009974 issued by the Central Register of Professional Builders, with the Bulgarian Construction Chamber certifying that the company is registered with the Central Register of Professional Builders for implementation of constructions with the following scope of activity: 

Fifth group – particular types of Construction Assembly Works according to the National Classification of Economic Activities, “Construction” Sector  

 
 

Политика по качеството ISO 9001:2015

 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО:

ЧРЕЗ СТРИКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ПРОЦЕСИ ДА СЕ ПОСТИГА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ НА „УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Дружеството полага постоянни грижи и внимание при оценката и подбора на способни, опитни, добре развиващи се и отговарящи на критериите доставчици, способни да удовлетворяват изискванията на клиентите и нормативните актове, както и на добрата строителна практика. Външните процеси се управляват чрез прецизно установени критерии и стриктното им контролиране в последствие като гаранция за качествено изпълнение и постигане на заложените изисквания.

Ръководството на Дружеството осъзнава рисковете и възможностите в изпълнението на своите процеси, затова е въвело процесния подход основан на риска като механизъм за идентификация, оценяване и предприемане на адекватни действия за въздействие върху всеки риск и всяка възможност.

Дружеството системно провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за качествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Дружеството постоянно поддържа надлежна документация по осъществяване на дейностите, както и оказва необходимото съдействие на своите клиенти за пълноценен обмен на информация и новости относно спецификата на производствената си дейност.

За постигане на обявената Политика по качеството, „УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД си поставя следните основни цели ( задачи ) по качеството:

  • ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни;
  • прилагане на подходящи критерии при оценката и подбора на доставчици с цел постоянно намаляване на негодните материали;
  • прилагане на подходящи критерии при управление на външни процеси възложени на подизпълнители за да се гарантират удовлетворяващи изискванията резултати;
  • стриктно спазване сроковете за предаване на обектите;
  • непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството, с оглед повишаване на нейната ефективност и постигане постоянно съответствие с променящите се изисквания на клиентите и нормативните актове.

Ръководството на УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД декларира своето участие и ангажимент по прилагането на настоящата политика в декларация от ръководството и заявява личния си принос по осъществяването ѝ. За спазването на настоящата политика лично ще извършвам контрол.