Зареждане ...

Профил на компанията

     “Унистрой” е модерно и проспериращо дружество в областта на проектирането и осъществяване на всички видове строителни и строително-монтажни дейности: изкопни и насипни работи, стоманобетонни и метални конструкции, зидарии, покривни системи, фасадни системи, хидро, топло и звукоизолации, настилки и облицовки, инженерно-укрепителни дейности, електроинсталации, структурно окабеляване, водоснабдяване и канализации, вертикална планировка и др. на строителството.
 
     Фирмата се е специализирала в строителния мениджмънт, като е реализирала комплексното изпълнение на жилищни и обществени сгради в град Бургас, както и на луксозни курортни комплекси по цялото черноморие. 
     Дружеството разполага с 80 висококвалифицирани инженери, проектанти, технически ръководители и строители с голям професионален опит в областта на проектирането и строителството. В силно конкурентната среда на строителния пазар в България “УНИСТРОЙ” се развива динамично и печели непрекъснато нови позиции. 
     "Унистрой" е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват: Първа група, от първа до пета категория. Дружеството е член на Камарата на строителите в България от януари, 2008 година. 
      “Унистрой” притежава интегрирана система за управление на качеството в съответствие със стандарти  ISO 9001:2008, с дата на първа регистрация февруари, 2008. В настоящия момент,  “Унистрой” си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване, поддържане и развитие на разработената, внедрена и сертифицирана през 2008 година Интегрирана система за управление на същностите(ИСУС) по използваните модели на  международен стандарт: ISO 9001, което е доказателство за нашата съпричастност към Европейските и Световни тенденции в това отношение и на желанието ни да се утвърдим като съвременно дружество.
Акцентът в работата на “Унистрой”  е високото качество.  
То се гарантира от: 
 
 
  • Добре осмислените и функционални проекти;
  • Качеството на материалите, които се влагат при изпълнение на проектите;
  • Високата квалификация на служителите и изпълнителския персонал, както и  тяхното постоянно обучение.
 
 
Политиката на нашата организация е насочена към нарастване удовлетвореността на  клиентите, чрез все по-пълно задоволяване на техните изисквания по съвременните  методи за управление на качеството, включващи:
 
  • Прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР; 
  • Прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси; 
  • Постоянно подобряване на Системите за управление, интегрирани в дружеството; 
  • Устойчиво развитие в един динамично променящ се пазар. 

 

     “Унистрой”  е изградило до момента  жилищни, административни, търговски, производствени и хотелски сгради.  Дружеството извършва реконструкция, рехабилитация и модернизация  на  съществуващи сгради, осъществява ново строителство до ключ, както и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обектите.  
     Реализираните сгради на „Унистрой” се отличават с нестандартна архитектура, бързо и качествено изпълнение.