Зареждане ...

Сертификати

 

Камара на строителите в България

 Удостоверение за членство в Камарата на строителите в България

 

Удостоверение I - TV 014204 от ЦПРС

Удостоверение № I - TV 014204, издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; 
строежи от първа до пета категория
 

Удостоверение II - TV 003917 от ЦПРС

Удостоверение № II - TV 003917, за вписване в  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват:

втора група - строежи от транспортната инфраструктура; 
 

Удостоверение III - TV 004550 от ЦПРС

Удостоверение № III - TV 004550, издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват:

трета група - строежи от енергийната инфраструктура;
 
 

Удостоверение IV - TV 006939 от ЦПРС

Удостоверение № IV - TV 006939, издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България удостоверяващо, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

•          четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
 

Удостоверение V - TV 009974 от ЦПРС

 Удостоверение № V - TV 009974, издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

•          пета група – изпълнение на отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“
 
 

Политика по качеството ISO 9001:2015

ЧРЕЗ СТРИКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ПРОЦЕСИ ДА СЕ ПОСТИГА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ НА „УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД
Дружеството полага постоянни грижи и внимание при оценката и подбора на способни, опитни, добре развиващи се и отговарящи на критериите доставчици, способни да удовлетворяват изискванията на клиентите и нормативните актове, както и на добрата строителна практика. Външните процеси се управляват чрез прецизно установени критерии и стриктното им контролиране в последствие като гаранция за качествено изпълнение и постигане на заложените изисквания.
Ръководството на Дружеството осъзнава рисковете и възможностите в изпълнението на своите процеси, затова е въвело процесния подход основан на риска като механизъм за идентификация, оценяване и предприемане на адекватни действия за въздействие върху всеки риск и всяка възможност.
Дружеството системно провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за качествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Дружеството постоянно поддържа надлежна документация по осъществяване на дейностите, както и оказва необходимото съдействие на своите клиенти за пълноценен обмен на информация и новости относно спецификата на производствената си дейност....