Зареждане ...

Унибетони

През 2008 г. „Унистрой” изгради и пусна в експлоатация производствена база „УниБетони”, разположена на площ от 4500 кв м в Северна промишлена зона гр Бургас.
Инсталираният бетонов център е тип ELBA Supermobil ESM 105 с производствен капацитет от 110 m3/час, осъществяван чрез едновалов миксер с двузонен срeщуположен поток с полезен обем 2,25 м3. 
Съоръжението отговаря на европейските стандарти и директиви, както за производство, така и за опазване на околната среда. Оборудвано е с високоефективни аспирационни и прахоуловителни системи и система за рециклиране на остатъчния от производството и доставката бетон, позволяваща повторното влагане на получените материали. Цялостния пpoцес на работа е напълно автоматизиран и позволява дистанционна експлоатация от команден пулт. 
Производствената листа на „УниБетони” включва от най-ниските до високоякостни класове бетон, сертифицирани по нормативната уредба на НСИСОССП и отговарящи на специфични проектантски изисквания - устойчивост на въздействие на околната среда, водоплътност, работа в агресивна среда, мразоустойчивост и др.
В произвежданите бетоннни смеси се влагат материали от производители с оценено съответствие, съгласно НСИСОССП. 
Процесът на производство на бетон е съпроводен с непрекъснат контрол по отношение на качеството и е сертифициран по ISO 9001. 
Пробовземането и изпитването на бетона се извършва съгласно изискванията на БДС EN 206-1/ NA : 2008 и се удостоверява с протокол от изпитване на акредитирана строителна лаборатория. 
 
Бетон от Унибетони - висококачествени бетонови смеси